Toàn Quốc BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

daotaokhaihaiquan

Thành viên mới
#1
BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
CHỨNG CHỈ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - BỘ TÀI CHÍNH

Điều 52 Luật Kế toán 2015, Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP và có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

- Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

----------------------------------------------------

- Học phí: 2.500.000 đ/khoá

- Thời gian học: buổi tối

- Nội dung học: theo chương trình được quy định tại Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011
.

HOTLINE: Ms Thanh 0902 86 86 84