Liên hệ

Bạn có phải người Đà Lạt không(có hoặc không) ?