TUYỂN DỤNG - KẾ TOÁN GIÁ THÀNH, PHẢI THU

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
Mô tả công việc:

- Kiểm tra chi phí - doanh thu của các bộ phận.
- Giải trình, cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp - kế toán trưởng.
- Kiểm tra khai báo TSCĐ - CCDC chính xác, đầy đủ.
- Kiểm tra khấu hao, phân bổ trong kỳ; phân loại chi phí khấu hao, phân bổ vào đúng bộ phận, phòng ban phụ trách.
- Kiểm tra sự hiện hữu của các TSCĐ - CCDC.
- Thưởng xuyên kiểm tra việc ghi chép của thủ kho, đối chiếu số...

TUYỂN DỤNG - KẾ TOÁN GIÁ THÀNH, PHẢI THU