khử_mùi

  1. hang_ecolo

    Khử mùi hôi cho bể biogas - Biostreme401

    KHỬ MÙI CHO PHÂN HUỶ KỴ KHÍ - BIOSTREME401 SẢN PHẨM KHỬ MÙI CHO BỂ biogas VÀ PHÂN HUỶ SINH HỌC – BIOSTREME 401 1.Giới thiệu BioStreme® 401 là một công thức được thiết kế đặc biệt bao gồm vi chất dinh dưỡng và các chất chiết xuất hữu cơ phức tạp. Những thành phần này tối ưu hóa sự phát triển...
  2. hang_ecolo

    Toàn Quốc Phun khử mùi hôi cho bãi rác - Airsolution9314

    Phun khử mùi không khí AirSolution9314 tại trạm phân loại rác thải: Phun khử mùi không khí AirSolution9314 khu vực xung quanh bãi rác 1. Giới thiệu Chế phẩm khử mùi AirSoluton 9314 là sản phẩm ức chế mùi đối với các mùi liên quan đến phân hủy chất thải hữu cơ hỗn hợp, mục tiêu ức chế mùi...