bảng setting trong vray sketchup

  1. D

    HCM BẢNG SETTING TRONG VRAY SKETCHUP

    THIẾT LẬP SETTING VRAY THANH CÔNG CỤ TRONG VRAY SKETCHUP Ý NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG TỪNG BẢNG THÔNG SỐ TRONG BẢNG SETTING TRÊN Bảng Renderer : Lựa chọn các kiểu render và thiết lập chất lượng tính toán render - Engine : Lựa chọn render bằng CPU hoặc GPU ( Kích vào nút 3 chấm ta có thể...
  2. D

    HCM BẢNG SETTING TRONG VRAY SKETCHUP

    THIẾT LẬP SETTING VRAY THANH CÔNG CỤ TRONG VRAY SKETCHUP Ý NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG TỪNG BẢNG THÔNG SỐ TRONG BẢNG SETTING TRÊN Bảng Renderer : Lựa chọn các kiểu render và thiết lập chất lượng tính toán render - Engine : Lựa chọn render bằng CPU hoặc GPU ( Kích vào nút 3 chấm ta có thể...