Điểm thưởng dành cho bullun

 1. 850

  Chim vàng anh

  Danh hiệu dành cho những thành viên có thành tích 850
 2. 450

  Chim chào mào

  Danh hiệu cho những thành viên có thành tích dưới 450
 3. 250

  Chim bồ câu

  Danh hiệu dành cho những thành viên có thành tích dưới 250
 4. 50

  Chim sâu

  Danh hiệu dành cho những thành viên có điểm thành tích dưới 50