Danh hiệu

 1. 50

  Chim sâu

  Danh hiệu dành cho những thành viên có điểm thành tích dưới 50
 2. 150

  Chim sẻ

  Danh hiệu dành cho những thành viên có điểm thành tích dưới 150
 3. 250

  Chim bồ câu

  Danh hiệu dành cho những thành viên có thành tích dưới 250
 4. 450

  Chim chào mào

  Danh hiệu cho những thành viên có thành tích dưới 450
 5. 650

  Chim vành khuyên

  Danh hiệu cho những thành viên có thành tích 650
 6. 850

  Chim vàng anh

  Danh hiệu dành cho những thành viên có thành tích 850
 7. 1000

  Chim gõ kiến

  Danh hiệu dành cho những thành viên có điểm thành tích 1000
 8. 2000

  Chim ưng

  Danh hiệu cho những thành viên có thành tích 2000
 9. 4000

  Chim đại bàng

  Danh hiệu cho những thành viên có thành tích 4000