HCM Card wifi pcie 300-867mbps,VGA cỏ,cpu1155,ram, tản nhiệt CPU, soundcard