weight transmitter

  1. nhapkhauhangCHINA

    Đà Lạt WTM-500, Weight Transmitter hãng CAS HÀN QUỐC, hàng sẵn, chuyên nhập hàng vật tư thiết bị Hàn Quốc

    WTM-500, Weight Transmitter hãng CAS HÀN QUỐC, hàng sẵn, chuyên nhập hàng Hàn Quốc Ưu điểm WTM-500, Weight Transmitter ● WTM-500, Weight Transmitter Dây mỏng, DIN có thể được cài đặt cấu trúc • WTM-500, Weight Transmitter Màn hình LED 7-Segment 6 bit (chiều cao ký tự: 8 mm) ● WTM-500...