kỷ niệm thành lập

  1. SỰ KIỆN VIETSKY

    Tổ chức lễ kỷ niệm thành lập tại Đà Lạt

    Tổ chức lễ kỷ niệm thành lập công ty là một trong những hoạt động thường xuyên diễn ra của các doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp tổ chức mỗi năm một lần, cũng có những doanh nghiệp 3 - 5 năm một lần. Vì vậy quy mô tổ chức lễ kỷ niệm thành lập công ty thường rất hoành tráng. Tuy nhiên, do...