bộ chia quang 1x4

  1. H

    Bộ chia quang; Bộ chia quang splitter; Optical Splitter PLC;

    Bộ chia quang HDtelecom 0935 539 918: Bộ chia quang suy hao thấp; Giao hàng nhanh toàn quốc. Bộ chia quang 1x2; Bộ chia quang 1x4; Bộ chia quang 1x8; Bộ chia quang 1x16; Bộ chia quang 1x32. Bộ chia quang 2x2; Bộ chia quang 2x4. Bộ chia quang Optical Splitter PLC, kích thước thân bộ chia 60 x 7 x...