bình chứa

  1. dienlanhfocviet

    Toàn Quốc Bình chứa cao áp trong hệ thống lạnh

    Bình chứa/ Bình chứa cao áp được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn định cho van tiết lưu trong hệ thống lạnh trung bình và lớn. Bình chứa/ bình chứa cao áp 1L Bình chứa/ bình chứa...