6s 32gb fullbox chưa sử dụng

  • Người khởi tạo Pok3m0n
  • Ngày gửi