Điểm thưởng dành cho Võ ngọc Lý

  1. 50

    Chim sâu

    Danh hiệu dành cho những thành viên có điểm thành tích dưới 50